ElektrikEnerjiGündemManşet

Elektrik Üretimi, Isıtma ve Karayolu Taşımacılığında Fosil Yakıtlar

0
fosil-yakıtlar

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, “Türkiye’de elektrik üretimi, ısıtma ve karayolu taşımacılığında fosil yakıt kullanımının dışsal maliyeti” adlı rapor yayımladı.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından yayımlanan “Türkiye’de elektrik üretimi, ısıtma ve karayolu taşımacılığında fosil yakıt kullanımının dışsal maliyeti” raporunun sonuçları şu şekilde bildirildi:

Bu rapor, elektrik üretimi, taşımacılık, binalar, petrol rafinerileri, çimento, demir-çelik, seramik, tekstil ve gıda sanayilerinde fosil yakıt tüketiminin neden olduğu temel kirleticiler ve GHG’ler ile çimento, demir-çelik ve seramik endüstrilerinde proses bazlı kirletici ve GHG emisyonlarının dışsal maliyetlerini sunuyor.

Hesaplama sonuçları, SOx, NOx, CO, PM ve CO2 gibi yanma bazlı emisyonların ana kaynaklarının taşımacılık, binalar ve linyit yakıtlı elektrik santralleri olduğunu gösteriyor. Taşımacılık sektörünün yanma bazlı NOx emisyonlarının yaklaşık %65’inden ve CO2 emisyonlarının ise %25’inden sorumlu olduğu sonucu çıkıyor. Yanma bazlı SOx
ve PM emisyonlarının başlıca sorumlusu ise linyit yakıtlı elektrik
santralleri ile binalardır.

Türkiye’de dizel araçların yüksek payına bağlı olarak…

Linyit yakıtlı elektrik santrallerinin konumları nedeniyle, Ege bölgesinin PM emisyonları tüm bölgeler içinde en yüksek bulunmuştur. Elektrik santralleri ve sanayi tesislerinin çoğunun Marmara ve Akdeniz bölgelerinde bulunmasına bağlı olarak, bu bölgelerdeki çoğu kirletici ve sera gazı emisyonları diğer bölgelere kıyasla daha yüksektir. CO2 emisyonları, temel fosil yakıtlar olan taş kömürü, linyit, doğal gaz ve petrol ürünleri arasında neredeyse eşit olarak dağıldı. Petrol ürünlerinin yanması CO ve NOx emisyonlarının büyük bölümüne yol açarken, PM emisyonlarının yarısından fazlası linyit yakılmasından geliyor.

Fosil yakıt yanma ve proses bazlı dışsal maliyetlerin sektörel ve bölgesel dağılımları, tahmin edilen emisyonlarla benzer eğilimler gösteriyor. Türkiye’de dizel araçların yüksek payına bağlı olarak, taşımacılık sektöründen kaynaklanan NOx ve CO2 dışsallıkları tüm sektörler arasında en yüksek olarak bulundu. Bina sektörü, binalarda yüksek linyit kullanımı nedeniyle en yüksek SOx dışsallıklarına sahip olurken bunu, linyit yakıtlı elektrik santralleri izlemektedir. Sektörel dağılımlara benzer şekilde, fosil yakıt tüketimine bağlı dışsallıkların bölgesel dağılımı da beklendiği gibi emisyonlarla aynı eğilimi izleniyor.

Marmara bölgesi için fosil yakıt tüketimine bağlı…

Marmara bölgesi, maliyetleri Ege bölgesinde daha yüksek olan SOx ve PM haricindeki tüm kirleticiler için en yüksek maliyet paylarına sahiptir. Toplamda, Marmara bölgesi için fosil yakıt tüketimine bağlı emisyonların maliyetleri ulusal toplam maliyetin neredeyse üçte biridir. CO2 dışsal maliyetleri, petrol ürünleri, taş kömürü, linyit ve doğal gaz arasında eşit dağılmıştır ve bunlar tahmin edilen toplam dışsal maliyetlerin yaklaşık %40’ına karşılık gelmektedir. Linyit ve taş kömürü yanması, SOx ve PM dışsal maliyetlerinin yarısından fazlasına yol açıyor.

Petrol ürünlerinin yanması, NOx dışsal maliyetlerinin yaklaşık üçte ikisini oluşturmaktadır. Hesaplanan dışsal maliyetler, ortalama emisyon faktörleri kullanılarak tahmin edilen emisyonlara dayanıyor. Bu nedenle, dışsal maliyet tahminlerindeki başlıca belirsizlik, ortalama emisyon rakamları kullanılmasından kaynaklanıyor. Dışsal maliyetlerin belirsizlikler nedeniyle geniş bir aralıkta bulunması bekleniyor. Örneğin, linyit yakıtlı elektrik santrallerinin CO2 dışsal maliyetlerinin kullanılan emisyon rakamına bağlı olarak, yaklaşık alt ve üst değerler arasında %26 farklılık göstermesi bekleniyor.

Türkiye’nin 2018 için toplam dışsal maliyetleri…

Türkiye’de fosil yakıt yanma bazlı emisyonların toplam maliyeti, 8,1 milyar € olarak tahmin ediliyor. Proses bazlı dışsallıklar (1,5 milyar €), toplam dışsallıkların %16’sına karşılık geliyor. Türkiye için 2018’de, elektrik, taşımacılık, bina, petrol rafinerileri, çimento, demir-çelik, seramik, tekstil ve gıda endüstrilerinden gelen emisyonlara dayanarak fosil yakıt yanma ve proseslerden kaynaklanan toplam dışsallıkların 9,6 milyar € olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’nin 2018 için toplam dışsal maliyetleri, aynı yılın ulusal sağlık harcamalarının yaklaşık %32’si ve toplam GSYH’nin yaklaşık %1,4’ü kadardır.

EÜAŞ ve TÜBİTAK Hidroelektrik Santral Türbini Üretecek

Previous article

Doğalgaz Faturasında % 40 Tasarruf Sağlanabilir…

Next article

You may also like

More in Elektrik