EnerjiGündemManşet

MTA İhalelerinde Yerli İstekliye %20 Avantaj

0
MTA

MTA, düzenleyeceği ihalelerde yerli istekliler lehine %20 fiyat avantajı uygulayabilecek.  

MTA, düzenleyeceği ihalelerde yerli istekliler lehine %20 fiyat avantajı uygulayabilecek.  

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar, 2782 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca yürürlüğe girdi. Usul ve Esaslar MTA’ya ihalelerine katılan yerli istekliler lehine %20 fiyat avantajı uygulama yetkisi tanıyor. 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesi, “İstisnalar” başlığını taşıyor. 3’üncü maddenin (f) bendi ise ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları ile finansmanının tamamı Kanun kapsamındaki bir idare tarafından karşılanarak elde edilen sonuçların bu idare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç, her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarının istisnalar kapsamında sayıldığını bildiriyor. 

DOĞRUDAN TEMİN ESASLARI

Buna göre MTA aşağıda sayılan hallerde öncesinde fiyat araştırması yapmak suretiyle doğrudan temin yoluna gidebilecek. 

  • Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen parasal tutara kadar olan mal ve hizmet alımları.
  • İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. 
  • Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.
  • Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerde ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.
  • 4734 Sayılı Kanunun 22’nci maddesinin (d) bendinde belirtilen ve büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler için Kamu İhale Kurumunca her yıl güncellenen parasal limit tutarının dört katına kadar olan alımlar. 
  • 4734 Sayılı Kanunun 8’inci maddesinin (a) bendinde belirlenen ve Kamu İhale Kurumunca her yıl güncellenen eşik değerin altındaki deniz araştırmalarına yönelik alımlar. 
  • İdarenin ihtiyacına uygun taşınmaz alımı veya kiralanması.
  • Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan kimyasal malzemeler ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları. 
  • İdarenin kamu kurum ve kuruluşları ile yurt içindeki vakıf ve devlet üniversitelerinden alacağı her türlü mal ve hizmet alımları. 

MTA, yurt içindeki vakıf ve devlet üniversitelerinden alacağı her türlü mal ve hizmet alımları öncesinde fiyat araştırması yapmak zorunda olmayacak. 

YERLİ İSTEKLİYE İLAVE 5 PUAN FİYAT AVANTAJI

Yeni düzenlemeye göre MTA, 4734 Sayılı Kanun’da belirlenen esaslar çerçevesinde ihalelere sadece yerli isteklileri çağırabilecek. Yerli ve yabancı isteklilere açık olan ihalelerde ise yerli istekliler lehine 4734 Sayılı Kanun’da belirlenen oranın 5 puan üzerine çıkarak %20 oranında fiyat avantajı uygulayabilecek. 

Yeni düzenleme, 07 Ocak 2006 tarihli Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kanun’un 3. Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar’ı yürürlükten kaldırdı. 

Maserati Tarihinin İlk Elektrikli Modeli: Ghibli Hybrid

Previous article

Naftogaz Gaz Bağlantısı Olmayan Yerler İçin Yeni Bir Kuyu Açıyor

Next article

You may also like

More in Enerji